Skip to Content

НУВЦIИ БИШЛАЙ

Декабрь 2, 2017 Без рубрики

Жула инсантурал, зун­ттаву оьрму бутлатисса манзилданий, хIасул дурну дур цIурихьулуву дувайсса дукрардал хъинну лахъисса сияхI.

Му сияхI цурдагу дархIуну дур жучIара зунттаву шайсса ххяххияртту ишла дуллай бакI буккан буллай бикIаврицIун. Ттизаманнул аьлимтурал тасттикь буллай бур кIуттал накьливу хъинну инсаннал чурххан бузсса, чIярусса цIуцIавурттая буруччайсса микроэлементру душиву.

Вайннущала най бур инигу. Ини буван Вихьуллал шяраву хIакьинугу, дакIния гьан къабувну, нувцIи бивщуну, нувцIуй къалмуя щивщу бувай. Яла, вай щивщу гьавуну, бувайссар ини. Ини ишла бувайссар дукьрахIан дувайнигу.
Уттигъанну на тIайла авцIунав ттула чIаххуврайсса Сулайманова Ххадижатлул цалла хIаятраву нувцIи бишлашисса кIанайн. Микку ванищал бия Чупалаева Тамара ва Чаринова Сиясатгу. МаслихIатчину бия оьрмулул шиннардил луртама хьусса АхIмадова Мариян.
ЦIуллу баннав зу, буттахъал аьдатру дакIния гьан къадитлатисса, ттул бакъа чара бакъасса, чIаххул!

ХIажимурад ХIусайнов

Источник: «Илчи»

Предыдущий
Следующий