Skip to Content

Нушала мубаракла дугьби Далай белчIес вирусини бирар бучIуси

Март 23, 2017 Без рубрики

Ца-кIел дус гьалаб кабикибси анцIбукь гьанбикили, ну хабарла хIяланани хIурхъан Батирайла ванзаличи кира. Ил ванза илцадра гIяхIил балуси хIейасра, наб илала кьар-шин, хIурмат-кьимат, яшав-даража дигахъис, ил ванзаличибад дурабухъунти пагьмучебти поэтунала ва писательтала белкIани дучIули вирус, далайчибала далуйтани чуйнара бекIла гъезра чирхьдизахъурти сари.

Ил ванзаличибад дурабухъунтала ургаб дила балути тяниш-юлдашунира леб. ГIурра арали калаб саби!
Ца бархIи гIяймакан поэт, дила юлдаш ГIямар ГIямаров набчи вакIиб (иткьяйдара ил набчи разити дяхI-сипатличил вашар) ва викIар:

— ГIяймау архIя дураберкIахIеллири, иш гIебшнила къугъаси манзил, сен биишира? Набчил хIу вакIес вируду, замана леб?

— Замана бургехIе гIягIнили биалли,— викIулра ну.

— Нушала школала дарган мезла ва литературала учительница Халимбекова Зугьра БяхIяммадовнани дила творчестволис хасбарибси вечер дурабуркIули сари. Нуни ила хIу укес дигулри. СейкIуда? — викIар ГIямар мар-марли циила урузвирнила лишантира гьардикIахъули.

— ЧIянкIли хIуни ил балбуц дурабуркIуси бархIи заманаличиб набзи багьахъа: нуракIун илав гъайухъес гIягIниси сабину, хIядурдеш баресра чебиркур,— викIулра ну ил разиси хабарлис баркаллара балахъули юлдашлизи.

…Аркьулра ГIяймау. Ила ну бегI гьалав Москвала культурала институт таманаили, Дагъиста культурала Министерстволизив узухIели, Сергокъалализи хIянчила чевкадли вархьибхIели, илабтани «валлагь ГIяймауб имцIали саби далайбикIути» или, ил шила культурала юртла бузериличил гъамли тянишвиахъес арукибсири. ГIе, ил шилизибадти саби даргала пагьмучебти далайчиби Салимат Шахмандарова, сунела замана дебали жагали далайрикIи Дибгашиб сунела кьисмат баргибси ХIулаймат Мусаева, жагали далайикIуси сай Избербашлизив хIерируси дила юлдаш Мухтар МяхIяммадов ва цархIилтира. Илала гIергъира чуйнара вякьунсира ил шилизи. Гьанна кьалли ил шиличил дила гъамдешра лебси саби!
Шилизи даибхIели, нушаб бегI гьалар Зугьра гьунираиб ва илини дархьли нуша сунени хIядурбарили балкьаахъурси даргала мезлис ва литературалис хасбарибси кабинетлизи ардукира. Илар нуни чедиулра художниклизи дарахъибти даргала поэтунала ва писательтала суратуни, стендани, газета…
Поэтлис хасбарибси вечер илхIели лебгIеб гIяхIил бетерхурсири. Ил Зугьра БяхIяммадовнани бикусири. Иличир чедирти классунала бучIантани назмурти делчIун, делхъани чедаахъиб. Зугьрани далай белчIунхIели, ну тамашавиубсири. ГIур илала рузи Заремани жагали аккордион бяхъили далай белчIун.
Дила тамашавиъни чебаили, рузбани бурибсири:

— Нуша пагьмучебти ХIурхъила шилизибадси Идзиевхъала хъалибарглизирадти сарра. Нушала хъалибарглизиб гIурра леб далайбикIути, музыка дигути, назмурта лукIути. Ил нушаб Аллагьли кьадарбарибси рухIла давла саби. Ил пагьмсу биалли нушани даргантас къуллукъличи каэс чебиркур.
Зугьра, чедибра буриливан, ХIурехъир къуллукъла хIянчизарла хъалибарглизир акIубси сари. 1966 ибил дусличирад 1975 ибил дусличи бикайчи ил КичихIямрила школализир ручIули калун. Урга даражала багьудила аттестат сунела шилизиб касиб. ГIур ил МяхIячкъалализи ракIили декIар-декIарти мераначир рузра рузули, ДГУ-ла филфак таманаиб. Ишар илини гражданская обороналис гIягIнидиркути медсестрабала курсанира таманаб. 1983-1986-ибти дусмазир ил УбяхI МахIаргила гехIел дусла школализир дарган мезла ва литературала дурсри кадирхьули рузули сари. 1986 ибил дусличирад ишбархIиличи бикайчи ГIяймаумахьила шилизир учительница сари.

— Наб Дагъиста, даргала литература, нушала мез дигахъис ва лерилра дила къайгъни бучIантази нешла мез дагьахъес, илди мяхIкамдирахъес дяхIчиаилра, — рикIули сари Зугьра БяхIяммадовна.- Сегъуна вируси дарган мез хIедалуси? Ил жагIялла бархIи чи сая? Ил секIал бегIтазибадли саби дигахъуси. Иларад дехIдирхьути сари вегIла мезличи диги. Сепайда, лебилра илкьяйдали пикрибикIули ахIен.
БучIантази мезличи, даргала литератураличи диги адилкьнилис ва ил шайчирти Зугьра БяхIяммадовнала сархибдешунира лернилис бикьридеш дирути анцIбукьуни илала бузерила бурхIназир камли ахIен. ХIера, гьалабван цагьатIи анцIбукьли нуша разидарира: иш дусла январь базличиб Сергокъалализиб Фазу ГIялиевала «ВецIну гехIра эсти хIеб» ибси поэма хIясибли гьаргси дарсла конкурс бетерхурсири. Иличир районна цархIилти учительтанира бутIакьяндеш дариб. Поэма органтала хIянчизартас хасбарибсири. Зугьра БяхIяммадовнани дарс дурабуркIухIели, заллизи кабиибти ахъбиубтири илцадра устадешличил, саркъили бетурхухIели. Конкурсла баянти кайибхIели, илдас цаибил мер бедибсири.
Иш белкI нуни Зугьра БяхIяммадовначила бирни багьурли, набчи нушала хIянчизар, сайра сунела замана УбяхI МулебкIила школализив ва ил шила администрацияла бекIли узули калунси, МяхIяммадмухтар МуртазагIялиев вакIили, викIар:

— ХIела белкIлизиб ца нуни балуси анцIбукьличилара гьанбушили дигулра.

-ЛехIлира ну,— викIулра илизи набчил гъайикIес вяхIчили кайибхIели.

— Зугьра БяхIммадовна дебали дурхIни дигахъуси адам сари. ХIянчи чебетаахъили барес баресцун ахIи, илини гIелар калунти нушала хала бегIтала пергер гIядатуни даимдаресра бала.

— Иш анцIбукь дус гьалаб кабикибси саби,— буруси даимбариб МяхIяммадмухтарли.— УбяхI МулебкIила школализиб гIергъити зянкъла байрам дурабуркIулри. Разити уршби-рурсби машинабачи кабиили мякьларти унра шимази къунзбухъун. БакIиб илди ГIяймаумахьила школализи. Ишар илдани далай-делхъ демжахъур, спортла хIязани дурадеркIиб. Илаб илди Зугьра БяхIяммадовани чебаили, ахирличиб лебилра сунела хъули арбукиб ва илдас шалати дяхI кадуцили, къугъаси кьумурра баршили, хъули гьуниббатур. Илгъуна баркьудила адамлис сейкIуси? ХIера, илди сари адамдеш, сарира жагаси баркьудилизир чедиахъути. Илагьи баркалла биаб сунес! Арали-сагъли, талихIчерли, хIулкIули калаб сари! Кьудратла вВегIли сунес, сунела гъамтас, шантас гIяхIти дусмира я, Аллагь, дедаб!
Ил анцIбукьличила бурухIели, ГIяймаумахьилизирадси нушала «Замана» газетала бекI редакторла заместитель Салимат ГIялиеванира сунела буруси даимбариб:

— Нуша школализир дучIухIели, районнизир ра республикала тах шагьарлизир дурадуркIути нешла мезла ва литературала олимпиадабачи аркьухIели, Зугьра БяхIяммадовнани сунечи дуги беркIахъес ардикутири. Багьудлумалашал хIядурдирнила дурабад нушаб гIямрулизиб багалабиэс ихтилатра бирусири, ва савли-жявли лерилра илала хъулирад архIяличи дурадулхъутири. Ил нушаб тяп нешван рири къуллукъуна риркьули. Хъумартес ахъри бикIару, гьатIи, иличил дарх деркIибти гIямру? Илини диалли нушазир нешла мезличи илцадра халати диги адикьурси… Сунела гьарил дарсличир Зугьра БяхIяммадовани илди диги гьатIира шаласи ва ванаси ламиличил пархдулхъахъи. Илала насихIятличил сарри ну ДГУ-ла филфаклизи карерхурси ва дарган мезличи диги адикьахъес бархьси бяхIчибиз гибси. Дила баркаллала дугьби Зугьра БяхIяммадовас кахIедурхар. Дигулра байрамличилра ил уркIи-уркIиларадли мубаракрирарес.
Далай — ил белчIес вирусини бирар бучIуси. Бархьси саби кьалли, ахIену? Далуйти — илди адамла жагати гIямру ва баркьудлуми сари нушани гьар бархIи чедиути ва дикьути. Зугьра БяхIяммадовани дучIути далуйти нушани далулра ва чедиулра. Илдас мурталра хъатра дирхъехIе. Далути сари алавти шимазибра, буралли арагIебли районнизирра. Илис бикьридеш дирули сари илала илаб халаси хIурмат лебни, илала бузерилис районна багьудила управлениели ахъси кьимат лугни. Халимбекова Зугьра РФ-ла цахIнабси багьудила хIурматла хIянчизар, чебяхIси категорияла учительница сари. Амма бегIлара халаси кьимат З.Халимбековала бузерилис ва кадихьибти дурсрас лугули саби ГIяймаумахьила школализиб бучIутани ва илаб бучIули кали, гьанна гIямрула гьунчи дурабухъунтани.
Хъалибарг. Иличила нуни хIебурили уэс хIейрусра, сенахIенну нуни ил балуси саби. Илаб нуни кьацI беркунси саби, гьарзаси кьимурла сахаватдеш чедаибти сари. Пергер адам сай илала гIямрула гьалмагъ ГIумар Халимбеков: шалати дяхI-сипатла вегI, адамлис хIурмат барес гьалабяхI ганз кайцIуси, масхурти дигуси ва далуси. Чедаира нуни илдала хъулир музыкала гIягIниахълумира. Илдала хIябал уршира ва ца рурсира леб.
Нушанира Зугьра БяхIяммадова хIебла шаласи, халкьани-ургабси хьунул адамтала разиси байрамличил уркIи-уркIиларадли мубаракрирехIе.
Гьанна дубуртазибси ванза бугIярдешлизибад азадбухъи, хIебла цаибти мицIирти вавни дурадулхъан. Учительница мубаракрарес аркьухIели, илди вавни дедес или илини бучIахъути дурхIни-рурсби ГIяймаумахьила жагаси ургубализи аркьян ва вавни дурчу или гьанбиркули саби наб. Илар далуйти, масхурти-хIязнира дирар.
Жагаси баркьудили гьарил адам разивирули калаб иш дунъяличиб!

МяхIяммад Рабаданов

Суратлизир: Зугьра Халимбекова

Предыдущий
Следующий