Skip to Content

Нешличи кагъар

Март 21, 2018 Без рубрики

Нешличи иш байрамла бархIи кагъар белкIес пикрибарилра. «Кагъар белкIес» ибси дев гIяжаибли зайбикIули биаллира. Гьанна адамтачи кагъурти лукIнила тяхIяр кам-гьамли бузахъули биалра, иличи гIягIнидешра алкIули хIебургар, сенахIенну нушала техника илцадра гьалабяхI арбякьунхIели, мобильникуначи хъарахъилра.

Илдани нушаб халаси кумекра бирули саби, бархбасличил дархдасунти масъулти къалабали арзес вирули. Биалра, лукIуси кагъар декIарси саби: илизир хIуни хIела уркIилизир лерти пикруми гьаланачирал пикридарили, хIед илди дурес дигусилизи чедетаахъили дурес вирулри.

Ил—ца. Ва илала гIяхIдеш ил саби. КIиэсилра белкIунси кагъар ил мяхIкамбаресра вируси сай ва ил чеалкIутази чебаахъес, белчIахъесра вируси сай сунела хала бегIти, балу-бирхути, юлдашуни… се бикIулрил, сели биркьулрил балахъули. Иличила нушани сен хъумуртулра?
…Дила тяхирлизир сунела замана дудешли, узи Рабадай, рузбани Сулайбайчи (поэт), Сулайбай илдачи делкIунти ва цархIилти кагъуртира лер. Акьуси замана биубхIели, нуни илди садирхъулра ва дучIулра. Тамашала анцIбукьуначила бурули саби илди кагъуртани, ва илди дучIухIели, гьанна мицIирли агарти саби-ургаб ихтилат-жалбикIули, ихтилатбикIуливан билзахъули саби. Илгъуна гIямрула суратли цацахIели уркIиличи гIяжаибли асарбирулира бирар.
ХIера, нунира пикрибарира нешличи газетализиб белкIес: кагъар цархIилтазира белчIахъес вирар или, сенахIенну, уршилара нешлара ургар уркIигьаргти ихтилатунира дирар. ГIе, дигIяндешунира камхIедирар. Иш кагъар нешли гьанна сунени белчIес хIерирар, сенахIенну хIулбала шалара илала илцад агара, арадешлизирра сари ункъли ахIен: хIила гъяж ахъбирули, дарсдикIути аргъ-бархIилира инжитрирули сари. Биалра, нешличи лукIуси кагъарла сабабра леб. Ил биалли ишгъуна саби:
1944 ибил дусла Мартла 8-личиб дила дудеш Рабаданов Таин ва неш Сулайбанова ХIява хъайчикабиибти саби. ХIера, ил бархIи нуни хъумуртули ахIенра ва дила гъамтази иличила мурталра гьанбуршули вирус. Хъумуртули ахIен суненира гьанна сари урчIемцIаличирра имцIати хIебла бурхIназир хIеррирули риалра. Аргъайзир ил, Машааллагь, хIули магаб чилалра, гьанналис сагъли сари. Детаурти анцIбукьунира илис гIяхIил гьандиркур. Ил гьанна бикIуливан, дургъбала бутIакьянчира сари: ит замана къанавти икъули диркьала декIар-декIарти мераначир рузулира калунси сари.
«Дявтала замана мукъри дирару!» или гьанбикесра асубирар иш белкI бучIутас. ГIе, дила дудеш дургъбала бутIакьянчи сайри. Ил 1939 ибил дуслизив гIярмиялизи арукибсири ва, дургъби дехIдихьибхIели, Харковьла мер-мусаличир кадикибти дургъбала бикьри сайри. Сунени дурути хабурти хIясибли, дудешли, цархIилтаниван, хIябра дахъал къияндешуни чедаибтири. Амма бегIлара дахъал къияндешуни чедаахъибтири, гIядатли бетаруливан, нушала мерла биштIати хIякимтани. Отпускличи вархьибси замана, «валлагь, иш дургъбазивад вебшили сай» или, НКВД-ла хIянчизартази шутIбарили, ца базлис, ил «шутI» ахтардибарайчи, Дербентлизибси туснакъла катурсири. Ил замана нушала хала дудешра ва илала виштIал уршира децI-шишимтази бикили бебкIибти саби. Отпускличи вархьни бархьси биъни кабизахъурхIели, дудеш гIурра хъули хIекIили, Дербетлизивад сунени къуллукъбируси частьлизи чарухъунси сай. 1943 ибил дуслизив кьяшлизивад декIли вяхъибхIели, хъули чулахъиубли чарухъунсири. Лерилра гIямру колхоз-совхозла бухгалтерли узули ардякьун.
ХъайчикабиибхIели бегIтала набчил барх авал узи ва авал рузи акIуб. Узбазивад ца ну сайра левалси, рузбира арали-гIяхIли саби.
… Неш, хIела ахIерси, бегIлара пахру ва дигуси урши виэсра асубири марзла сайси Рабадан. Наб гьандиркур хIуша-ургарти диги-карцIи, масхурти: нешлара дурхIналара ургар илди диги дирути сари ва ну иличи кьясли хIейраси.
ХIела урши гIялимцун ахIи гIяхIси художникра вири. Илини чуйнара хIела сурат бариб. Ил сурат хIечи хIерхIейкIули бири, сенахIенну хIела сурат илала уркIилизиб сабри. Гьанна итала сурат хIела уркIилизиб биъни нуни балулра. Ил сурат, мяхIкамбара, неш, мяхIкамбара!
ХIела, нушала пахру сайри бегIлара виштIаси узи—ГIябдулла. Тамашала вири ил! ГIямрура чехIедаиб сунени! Илала децIли хIу авариаахъни нуни хIябилра гIяхIил баласра. ХIела дяхIличибси разидеш гIур нушази, хIела дурхIнала дурхIнази чехIебаахъири. Илисра се викIес вирару? ХIу рикIуливан, Аллагьла кьадар саби илра!
Кьурбайс Аллагьли арадеш хIегиб: вяргIили уркIила изай ил цIумикIахъусири. ИтхIели тухтурталара илцад гьанналагъуна техника агарсири уркIила изала арабарес. Чумал мерличи ил уркIилизи операция барахъес или укибсири, амма тухтуртани ил аравирниличи умут лугуси ахIенри. Ил багьандан вегIлис белкIунси кьадарличи хIерли кайэсцун сабри кавлуси…
Илала хъалибарг бетаур: ца урши ва хIябал рурси. Лебилра гьанна чула мерличиб саби. Уршила уршили гьанна сунела рурсилис хIела ура бихьили, бихули саби. Ил анцIбукьличи нуша дебали разидикира. МяхIмудли хIу сунечи МяхIячкъалализи кили, хIуни хIела някъбачи виштIаси адам кайхьири.
Амма ца анцIбукьли наб гьаргдариб хIу мар-марли пасихIси адам риъни. Сегъуна анцIбукь сабрил ил буришав?
Узи Кьурбан гIямрулизивад арякьунхIели, илала баркьибти лебилра биштIали саби. Илдачил хIу разили хIязтариркьусири. Нуни илхIели ибсири: «Аба, хIу цIакьли разилири кьалли, се бетаурли?»
ХIуни ну цархIил хъули арукили наб гибси жаваб ишгъуна сабри: «Дила халаси децI биштIаси уркIила духIна барцбикили саби. Ил сен-биалра нуни гьандурцис. Ил децI ишди уршила баркьибтази чебихъес асухIебирар, сенахIенну ишди гьанналис кьяшмачи тIашбизурли ахIен! АсухIебирар биштIатала уркIби дялчес!»
Ну илхIели хIела жавабли хIяйранварибсири. Аргъира:нешли гIямру се сартил гIяхIил далули риъни!
Дудеш нушала цулала изайзивад 63 дусла гIямруличив арякьунси сай. Илини гIямрулизивад арукьес гьалав, муэр чебаибсири. ИлискIун муэр хIези бурес дигули ахъибсири. ХIу бурахъес кьабулхIерикири: чисалра гьанагарсири дудеш хапли цулала изайзивад нушачивадли аркьни. Дудешли ил муэр сунечил барх ахиратлизи арбухиб. Нуни балулра хIу ил муэр хIебурахъниличи дебали пашманриубли риъни. Илра, неш, Аллагьла кьадар бургар.
ХIу Аллагьлис дигахъуси адам сарри,неш! ХIуни хIела гIямрулизиб цалра адамлис, гIяхIдешла дураб, вайси хIебарри, хIейгахъиб хIед гъай-мезра. МаслигIятла дугьбачи хъарихъес дигахъид мурталра. Иман-уркIецIи хIечил дарх сари. Аллагьра мурхьли хIечил варх вируси сай. Илгъуна адам сари хIу хIеррируси ва хIечи гьанна шилизир хIеррикIули, къуллукъбируси нушала узила хьунул ПатIиматра. Нушани ил секIал хъумуртули ахIенра. Азир баркалла сунес! Далути сари илала адамдешра! ХIедра, илдасра, хIела мякьлабтасра дахъал гIяхIти гIямру дулгулра. Лерилра арали, сагъли, талихIчерли, хIулкIули датабая. Хьунул адамтала хIебла шаддешла байрамличил уркIи-уркIиларадли мубаракдирулрая! Дургьаб, гIямру! Ванзаличиб мурталра бираб разидеш! Вайти хабурти мурталра гIелар калаб!

МяхIяммад Рабаданов

Суратлизир: ХIява Сулайбанова

Предыдущий
Следующий