Skip to Content

Нешанала хIурмат

Декабрь 6, 2017 Без рубрики

Россияла нешанала БархIи — нушала хIу­куматли гьанна кьан­ ни байрамван дурабуркIуси бархIи саби Илини жибирули саби адамти нешанала кьадри балахъес ва илдала хIурматби­ рахъес. 1998 ибил дусличибад бехIбихьили нешла бархIи ноябрьла бегIла гIергъиси алхIят бархIи гьар дуслизиб байрамван дурабуркIуси саби.

Нешани мубаракбарес нуша ишди бурхIназир дехIдихьира. МяхIячкъалала мукъри дура­ дуркIуси ца заллизиб ил бар­ хIилис хасбарибси балбуц дураберкIили саби. Илала мурад гьар бархIи нешанани бируси хIянчила кьадри ба­ гьахъни саби. Ил балбуцличир нушала бурибти гIяртистунани нешанас далуйти делчIун ва делхъ дариб. Начурбала теат­ рлира сценкаби чедаахъиб.

Нешани байрамличил му­ баракбарес бахъал къуллукъла хIянчизартира бакIиб. Илдала лугIилизиб Пачалихъла Думала депутат Р.Баталова, МяхIячкъала шагьарла бекI М.Мусаев, илала заместитель З.Алхасов, Киров­ ский районна бекI С.СягIидов, МяхIячкъала шагьарла вачар­ ла Управлениела начальник ХI.Абакаров ва цархIилти. «Россияла нешани» бикIуси ДР-ла жамигIятла хIяракатла председатель Т.МяхIяммадова илар гъайрухъун. «Ишгъуна балбуц нушала республикали­ зиб авнайс дурабуркIулра»,— рикIи ил. — Нушала балбуц­ личи кира республикала рай­ онтазибад ва шагьуртазибад кIикIел ва гьатIира бахъал биштIати лебти хъалибаргуни­ ра. Илдала дурабад — низамкьяйда далтахънила органта­ зиб бузути бехIемцIлизи бики­ ли бебкIибтала (кабушибтала) нешанира». Байрамличил Дагъиста нешани мубаракбариб М.Му­ саевлира.

Каспийск щагьарла мэр М.ГIябдуллаевли халкьа­ ни-угабси исламла бизнесла ассоциацияла шайзирад неша­ нас савгъатунира дедиб. МяхIячкъалала мэр Муса Мусаевли баркаллала вана­ ти гъай дуриб Россияла Игит МяхIяммад НурбяхIяндовла неш Кумсият НурбяхIяндовас: — Нешли пахрубирес гIягI­ нили саби уршили барибсили­ чи. МяхIяммадла гьунар нушала улкализибцун ахIенну, дунъя­ личибра халкьли хъумуртуси ахIен. Нуни валусири ит урши. Илала гьунар, хIули липIалра хIебарили бебкIаличи хIери­ кIули, бебкIаагрилизи ганз кацIнилизиб саби. Лерилра ну­ шара хIядурли диэс гIягIнитира илгъуна гьунар барес, сенкIун нушани балтахъес гIягIнили саби хъалибарг, неш ва ВатIан. Баркаллала гъай дуриб ГIябдурашид НурбяхIяндовла нешлисра (МяхIяммадличил кавшибси илала узикьарла неш) Росгвардияла отделение­ ла командир ГIябдулла Кьур­ бановла хьунуйсра. «Россияла нешани» би­ кIуси лебил Россияла жами­ гIятла хIяракатла председа­ тель В.Петренкола шайзирад нешанас грамотабира дедиб. Балбуцличи кибти нешанас ме­ дальтира, арцра, вавнира де­ диб. УрчIемал биштIати абил­ кьуси Буйнакъсклизирадси С.Рабазановала хъалибарг­ лизиб цагьатIи виштIасиличи хIерли саби. Балбуцлличир ил­ ра лерри. — Баркалла хIушаб илгъуна хIянчи дураберкIнилис,— рикIи ил. — Наб гьанхIебикиб нура иша тIалабрирура или. МяхIячкъала шагьарла

 

Администрацияла пресс- службала Управление

Предыдущий
Следующий