Skip to Content

«Хайдакьла гIядатуни»

Август 17, 2017 Без рубрики

Мартла 17-личиб Хайдакьла районнизибси Россиялизибти халкьанала гIярабла культурала Центрлизиб «Хайдакьла гIядатуни» бикIуси декоративно-прикладное искусствола выставка дураберкIиб.

 

Выставка ибхьули гъайухъунси ГIяли Темирбулатовли иб: «Дебали дигеси саби выс-тавкаличи бакIибтала ургаб дурхIни бахъал лебни. Ил баркьудили нушала бегIтала гIядатуни мяхIкамдирниличи умут кавлахъули саби». Выставкаличир лерри кьалтинтира, миллатунала палтарра, хъулир пайдаладирути ваяхIра.

Хасси мер бурцулри выставкаличиб хайдакьлантала гьимиртачил дарибти някьишли. Някьишла уста Анна Амировани кьараназирад дарибти рухьериличил гьимирти рангдирули сари. Гьимир-тачил дарибти някьишла уста А.Амирова Дагъистайзир ахIенну, Россиялизирра машгьурриубли сари. Илини някъли дарибти дурала улкназибти адамтани чула коллекциябази кадихьес исули са-ри. Ил устадеш хайдакьлантачи хала бегIтачибад бакIибси саби.

Пионертала юртлизибти дурхIни бурсибируси ГIяшура ХIясайниевани 35 дусцадхIи хIянчи барили сари. Илала хъалибарглизиб 10 дурхIя халабаиб. Лебилра илди чус дигуси хIянчилизиб бузули бири. ЦабехIтани урцуйзирад, цабехIтани мегьлизирад жагати ваяхI дири, цархIилти биалли суратбикIи.

ГIяшура ХIясайниевала мякьлар кьалтинти дируси станокличил рузулри илала рурсила рурси, цаибил класслизир ручIуси Ирина ШяхIбанова. Хайдакьлантала гьимиртачил някьишдарибти ваяхIла дурарад выставкаличир лерри жяв замунтазир дарибти шушкни, ханжулти. Илди ярагъ сагадарибти сари реставратор Казим Загировли ва мегьла уста, Дахадаевла районнизивадси учитель Камил МяхIяммадовли. Палтарла уста Марият МяхIяммадовани биалли жяв замунтазиб биштIати дурхIнас дарибти палтар гьаладихьиб. Илди палтар дирбубли руилри гьанна 90 дус риубси илала хала неш ГIяйшани. Палтарличи даршибти арцла къуршми сарри.

Выставка дурабуркIуси замана концертра чебаахъиб. Концертличир бутIакьяндеш дариб Ибиевхъа, МяхIяммадовхъа, ГIялискеровхъа, ХIяжиевхъа, Закарьяевхъа хъалибаргунала ансамбльтала коллективтани.

ЦIурхачила урга даражала школала коллективли биалли «ЦIикури гIинзи шинничи аркули» бикIуси мекъла гIядатра чебаахъиб.

Выставкала сиптакарти сабри ДР-ла культурала Министерство, халкьанала пагьмуртала Юрт ва Хайдакьла районна культурала управление.

ДР-ла культурала Министерствола халкьла пагьмуртала республикала Юрт

Предыдущий
Следующий

Ответить

Ваш email не будет опубликован Обязательное поле для заполнения *

*