Skip to Content

ГIяхIгъабза Игит-неш

Март 15, 2017 Без рубрики

Игит-неш ШейххIясанова ПатIимат Суллаевна 85 дусра-сера риубли сари. Гьанна хьунул адамлис сари акIубси ши, бегIтала юрт, неш-дудеш, гъамти гьанбиркули саби. Дусми ардашуцад гьанбикуни дугадикIули, тикрардирули, адам ясирурцули вирар. ИмцIали илхIели изесдирхIули дирар ЧебяхIси ВатIа дергъла дусмазир бугIярагибти чархла биркIанти. Дергъла къиянти дусмазир цIуръа рурсини чедаибти балагь-кьадар, г1язабти, агри-гаши гьаннара хъумартес рирули ахIен.
Пат1имат ак1убси сари 1931 ибил дуслизир районна центрлизибад гIяхIцадла гьарахъли мерлабиубси Сургьияла шилизир. Дудеш ШейххIясан колхозла бригадирли узусири, неш Жувайрат — гьаркья ялчини. Шила колхозла хъумачир ва унхъразир илдани дахъал хIянчи дариб. Хабарагарли фашист гъармукаби ламартдешличил нушала ахIерси ВатIайчи чебухъунси замана ШейххIясан душмайс чеббицIес багьандан, сай г1яхIъулали дергълизи арякьун. Амма хъули чархIевхъун, душма х1ярх1яли варгиб.
Дявтала замана дудеш агарли хIябал дурхIя абикьес гьамадли хIебиалра Жувайратлис, ил уркIиагар х1ериуб. БиштIати дурх1ни кьяшмачи тIашбатес ибси мурадли, дуги-хIери х1еили, колхозлизир сакIубли рузусири.
«Балагь сабицун хIебашар»,— бурули бирар халкьлизиб. ГIуррара Жувайратлис халаси бетахъри биуб: хабарагарли зягIиприкили рурси Саятханум ребкIиб. РахъхIи кахIели, мурхьси децIлизи рикибси нешлира шалал дунъя бархьбатур. ГIелаб калунти ц1уръабиубти кIел дурхIя тухумтала уркIецIиличи хъарбикиб. Яшавлизиб мискинти адамтас итхIели хIербиэс ва яшавбарес гьамадли ахIенри. Биалра, Жувайратла узини рузила кIелра ятим дурх1я сунечи арбукиб. Илала хъалибаргра биштIаси ахIенри. Илдала къайгъилизи викибси гъабза колхозла хъумачив ва унхъразив узусири. Кьанниван илис рузила цIуръаби урши Сулайбанх1яжи Санчила шилизибси детдомлизи, рурси Пат1имат районна анхъ-яслилизи бедес чебуркъуб. Мурталра цахIнаб хIербирути илдас дек1арбикибхIели анц1булкьулри.
Пат1имат вецIну авра дус риубх1ели, районна багьудила отделла уборщицали рузес карииб. 18 дус риубли гIергъи сунела гIямрула кьисмат шилагьилан жагьил урши ХIясанов Чамсутдинничил цабариб. ИтхIели ил районна газетала типографиялизив узусири. Даргала мезли дурабулхъуси газета халкьлис дигусили, тамашаласили, мяг1ничебсили бетаахъес, кьанхIебиахъубли заманаличиб дурабухъахъес халаси хIяракатлизив вири. Илкьяйда чекайзурли узули дахъалгъунти дусмазиб гIяхIси х1янчи бариб, коллективла, районна руководствола баркаллаличи лайикьикиб. Пергер бузери багьандан ил хIурматла грамотабачил, арцла премиябачил, кьиматла савгъатуначил шабагъатлаварибсири.
ПатIимат Суллаевнала районна шимала халкьли халаси хIурмат биру, гIяхI-вайличиб бег1лара хIурматла мерличи каралта, бахъалти иличи насихIят бурахъес дугьабилзан. Илала хъули ацIибси гьарил адам дяхI шалали дураулхъан, сенах1енну ил гьарил адамличи уркIила халати дигиличил гьунириур. ДеркIибти дусмачи хIерхIеили, кункли вяшрикIар, жявли бизиси беркала сабиахъу, мякьлаб хIербируси уршила хъалибарглис ва унрубас кумекра биру. Илала вяшатIайчи хIерикIусилис гьанхIебиркур ил хьунул адамли 10 урши-рурси абикьурли, шуцIали дусличибра имцIали бамсриагарли хIялалси бузерилизира пай кабихьиб или. ГIямруличи диги, бузериличи иштяхI детхIехъахъибси илис ардякьунти дусмала духIнар дахъал къияндешуни дяхIяэс чебуркъуб. ХIера, се бурулил илини сунечилси ихтилатлизиб:
— РиштIали лерай дила дудеш душмайс чеббицIес дявтази арякьун, гIур илавад чархIевхъун. Итди къиянти дусмазиб ца рузира нешра бебкIиб. Дишт1али лерай узира нура цIуръакадиубра. Тухумтала уркIецIиличи хъардикира, узи — дурх1нала юртлизи, ну биалли, районна дурхIнала анхълизир халакариубра. ИтхIели гьариллис учIес имканбикIуси ахIенри. БелчIудиличи халаси иштяхI лебли хьалли, наб авал классла ахIи багьуди касес имканхIебак1иб. Жявли бузерилизи ахъира. Узи багьудила вегIварес къайгъилизир рираси. Гьала-гьала илини ургадаражала, гIур биалли — чебях1си даражала багьуди касиб. ГIур улкала декIар-декIарти мераначив къуллукъла хIянчурбачив узули калун. Гьанна ил нушала ургав агара.
1958 ибил дусличирад къяббердниагарли 43 дус ПатIимат районна прокуратурализир уборщицали рузес кариуб. Дусми ардашуцад илала бузериличи диги гьатIира имцIадикIутири. Ил мурталра гьабкьябала къяяназир рири. Гьаларван, ну иличил гьунираибхIели, ПатIиматли сунес гибти савгъатуни чедаахъиб. Илди-ургаб лямцIбикIули декIарбулхъулри Игит-нешла медаль. Лерри илала районна багьудила отделли, районна прокуратурали дахъалгъунти дусмазибси пергер бузери багьандан гибти г1ях1цад хIурматла грамотабира, лишантира.
1969 ибил дуслизив илала мурул вебкIиб. ИлхIели ПатIиматлис къияндешуни гьат1ира имц1адиуб. Илис г1елаб калунти вец1алра урши-рурси г1ямрула гьуйчи дураэс ва лайикьти багьудлуми касахъес г1яг1нилири. Пат1иматли урк1и ч1умабариб, гьат1ира ибкьли рузес карииб. Дудеш агри х1ебагьахъурли лебилра дурх1ни абикьур, халабаахъиб, илдала гьариллизи багьудлуми касахъиб. Урегалра уршини Советская Армиялизиб мардешличил къуллукъбариб. Нешли илдала командиртачирад баркаллала кагъурти касиб.
Халалгъуна урши ХIясан Дагъиста Пачалихъла университет таманбарили гIергъи политехнически институтлизив преподавательли узули калун. Дагъиста пачалихъла университет хъараахъурси Жувайрат Дахадаевла районна багьудила управлениелизир методистли рузули калун, гьанна ил нушала районна «Улыбка» дурхIнала анхълизир воспитательницали рузули сари. МяхIяммадрасул Дагъиста пачалихъла университет таманбарили, районна военкоматлизив къуллукъ бузахъули сай. ГIурилти дурх1ни Девлет, ХIябибулла, СягIид, МяхIяммад, Равгьаният касибти саниг1ятуни х1ясибли бузули саби.
Замана-заманаличиб ПатIиматла дурхIни чула хъалибаргуначил барх савгъатуни хили нешличи гьаббикIур, илис чузибад лябкьуси кумекбиру.
Пат1иматла 24 дурхIнала дурх1ни, 15-личибра имц1али дурх1нала дурх1нала дурх1нира леб. Сепайда, сунезибад акIубталара децI чекасес чебуркъуб. Илини 42 дусла гIямруличив урши Чупан, 27 дусла гIямруличир рурси Бурлият хIярибихьиб.
ГIямруличи разиси, умутчерси хьунул адам сарлин гьанна ил жузачил, газетабачил, журналтачил гьалмагърикили сари. Жагьилтала г1ях1си насих1ятчи сари. Шила жагьилтачил, школала буч1антачил гьунириули сари. Жагьил наслула вакилтази махрикули сари патриотуни бетаахъес. Дахъал хIи кертIили, жан кьурбандарили сархибси азаддеш чеалкIуси наслулизи мяхIкамбарахъес ил даим махрикIули рирар.

С. Г1ябдулкаримова

Газета «Замана»

Предыдущий
Следующий

Ответить

Ваш email не будет опубликован Обязательное поле для заполнения *

*