Skip to Content

Главная / Архив категории "Даргинский"

Архив категории: Даргинский

Нешличи кагъар

Нешличи кагъар

Нешличи иш байрамла бархIи кагъар белкIес пикрибарилра. «Кагъар белкIес» ибси дев гIяжаибли зайбикIули биаллира. Гьанна адамтачи кагъурти лукIнила тяхIяр кам-гьамли бузахъули биалра, иличи гIягIнидешра алкIули хIебургар, сенахIенну нушала техника илцадра Продолжить чтение »

Нешанала хIурмат

Нешанала хIурмат

Россияла нешанала БархIи — нушала хIу­куматли гьанна кьан­ ни байрамван дурабуркIуси бархIи саби Илини жибирули саби адамти нешанала кьадри балахъес ва илдала хIурматби­ рахъес. 1998 ибил дусличибад бехIбихьили нешла бархIи Продолжить чтение »

«Хайдакьла гIядатуни»

«Хайдакьла гIядатуни»

Мартла 17-личиб Хайдакьла районнизибси Россиялизибти халкьанала гIярабла культурала Центрлизиб «Хайдакьла гIядатуни» бикIуси декоративно-прикладное искусствола выставка дураберкIиб.   Выставка ибхьули гъайухъунси ГIяли Темирбулатовли иб: «Дебали дигеси саби выс-тавкаличи бакIибтала ургаб дурхIни Продолжить чтение »

Нушала мубаракла дугьби Далай белчIес вирусини бирар бучIуси

Нушала мубаракла дугьби Далай белчIес вирусини бирар бучIуси

Ца-кIел дус гьалаб кабикибси анцIбукь гьанбикили, ну хабарла хIяланани хIурхъан Батирайла ванзаличи кира. Ил ванза илцадра гIяхIил балуси хIейасра, наб илала кьар-шин, хIурмат-кьимат, яшав-даража дигахъис, ил ванзаличибад дурабухъунти пагьмучебти поэтунала Продолжить чтение »

ГIяхIгъабза Игит-неш

ГIяхIгъабза Игит-неш

Игит-неш ШейххIясанова ПатIимат Суллаевна 85 дусра-сера риубли сари. Гьанна хьунул адамлис сари акIубси ши, бегIтала юрт, неш-дудеш, гъамти гьанбиркули саби. Дусми ардашуцад гьанбикуни дугадикIули, тикрардирули, адам ясирурцули вирар. ИмцIали илхIели Продолжить чтение »